Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Zoals wij in eerdere blogs hebben toegelicht is de regeling voor transitievergoeding per 1 januari 2020 inhoudelijk gewijzigd. Het geldt nu (kortweg) voor ieder dienstverband dat op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en bedraagt 1/3 bruto maandsalaris voor ieder dienstjaar (of naar rato deel daarvan).

Niet nieuw, maar toch aantrekkelijk om na te gaan of u hiervan gebruik kunt maken, is de mogelijkheid om op de transitievergoeding kosten in mindering te brengen, zoals de kosten voor scholing en outplacement. Onderstaand treft u hierover meer informatie.

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die u als werkgever heeft, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en de werknemer gedurende deze periode is vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Heeft u als werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met de werknemer in mindering worden gebracht.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de kosten gespecificeerd en uw werknemer hierover geïnformeerd.
  • De werknemer stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.
  • De kosten zijn gemaakt door u (als werkgever).
  • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de betreffende werknemer.
  • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht, tenzij u met uw werknemer een langere opzegtermijn afspreekt en uw werknemer in deze periode vrijgesteld is van werk.
  • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
  • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.
  • De kosten kunnen niet elders door u worden gedeclareerd.
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Voor duale opleidingen en opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden een aantal voorwaarden niet. Indien deze specifieke situatie bij een van uw werknemers speelt, kunnen wij u daarbij helpen.

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen als u over dit onderwerp meer informatie wenst te ontvangen.

Delen: