Informatieplicht bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving verandert.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht die er eigenlijk al jaren is, is er per 1 januari 2019 een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Als u als bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruikt dan valt u per definitie onder het  Activiteitenbesluit milieubeheer.

Valt uw inrichting onder de informatieplicht, dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en denkt binnenkort te willen nemen (geef daarbij dan een toelichting). Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van LED-verlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/ of m³ aardgas(equivalenten) verminderen. 
Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. De nieuwe EML’s zijn 5 maart jl. gepubliceerd in de Staatcourant. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 19 maart jl. het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen

U kunt ook met een machtiging de melding laten uitvoeren door uw energieadviseur.

Bron: Mon, 08 Apr 2019 10:32:39 +0100

Delen: