Blog

Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren

Bijna elke ondernemer heeft wel afnemers/debiteuren die te laat of helemaal niet of maar gedeeltelijk de ontvangen facturen van de ondernemer betalen, de zogenaamde dubieuze debiteuren.

Als de accountant de jaarrekening van de onderneming maakt, houdt hij of zij dan ook met het bovenstaande rekening bij het vaststellen van de hoogte van deze balanspost, derhalve voor welk totaal bedrag alle debiteuren per 31 december  in de balans/jaarrekening van de onderneming moeten of mogen worden opgenomen.

Als een vordering/debiteur niet volwaardig lijkt te zijn, wordt zij dan ook afgewaardeerd. De ondernemer betaalt dan in elk geval nog minder belasting over deze nog openstaande vordering/factuur.

Goed koopmansgebruik noemen we dat. Dit gebiedt de vorderingen te waarderen naar het subjectief en redelijk oordeel van de ondernemer, met inachtneming van alle omstandigheden die de waardering op de balansdatum beïnvloeden, voor zover deze hem bekend zijn tot het moment waarop de belastingaanslag over dat jaar onherroepelijk vast staat. Dubieuze debiteuren mogen individueel – per vordering – worden gewaardeerd.

Bij grote aantallen vorderingen mag men ook op basis van ervaringscijfers voor de debiteurenportefeuille als geheel een correctie toepassen voor onvolwaardigheid (collectieve waardering). Een combinatie van deze twee benaderingen is ook geoorloofd. Bijvoorbeeld, men waardeert de evidente probleemgevallen en/of de grote posten individueel en de overige vorderingen collectief.

In de praktijk wordt vaak op basis van de overschrijding van de betalingstermijn een vaste afwaardering toegepast. Bijvoorbeeld bij 0-3 maanden 25%, bij 3-6 maanden 50%, bij 6-9 maanden 75% en bij meer dan 9 maanden 100%.

Periodiek moet dan worden vastgesteld in hoeverre de gehanteerde percentages nog een getrouw beeld geven van de realiteit.

Vanaf dertig dagen na ontvangst van de factuur door de klant mag de wettelijke rente worden berekend zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Deze rente is voor handelstransacties gelijk aan de basisherfinancieringsrente van de ECB + 7%. Indien men die rente berekent, zal men haar in de waardering moeten meenemen.

Als de debiteur na 12 maanden nog niet heeft betaald, heeft de ondernemer recht op de teruggaaf van de in de vordering begrepen btw.

Posted in Blog, MKB