Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Zoals u wellicht weet maakt een werknemer vanaf 1 juli 2015 aanspraak op een transitievergoeding als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever  tot stand is gekomen door beëindiging van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Werkgevers ervaarden dit als onrechtvaardig als het ontslag gevolg is van langdurige arbeidsongeschiktheid. In die situaties had de werkgever immers al veel kosten gemaakt, denk daarbij aan loondoorbetaling en de kosten voor het begeleiden van een zieke werknemer.

De werkgever die een transitievergoeding heeft betaald wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor een financiële compensatie. De regeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet wel blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, werd en wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is. Of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Tijdens een slapend dienstverband houdt de werkgever wel een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Uit een recente uitspraak (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1734)  blijkt dat een werkgever in beginsel verplicht is tot beëindiging van slapende arbeidsovereenkomst met langdurig arbeidsongeschikte werknemer en betaling van transitievergoeding.

Denkt u er aan tijdig gebruik te maken van de regeling compensatie transitievergoeding? Aanvragen van reeds betaalde transitievergoedingen, de zogenaamde ‘oude gevallen’ kunnen worden ingediend in de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van uw aanvraag.

Delen: